Dlazbynaterasy.sk

V prípade otázok nás kontaktujte na čisle +421 907 603 292 (Po-Pi: 09:00 - 18:00)

Pri nákupe nad 500€ doprava ako darček

Všeobecné obchodné podmienky

predávajúceho – spoločnosti VENTUM s.r.o., so sídlom Jasenov 43, 072 42 Jasenov,

IČO: 46655999, DIČ: 2121344357, IČ DPH: SK2023504032, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, Vložka číslo:  29773/V
(ďalej tieto Všeobecné obchodné podmienky len ako „VOP“)

Informačná povinnosť predávajúceho v zmysle § 4 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode: 

Obchodné meno: VENTUM s.r.o.
Sídlo: Jasenov 43,  072 42 Jasenov
IČO: 46655999
DIČ: 2023504032
IČ DPH: SK2023504032
Zapísaná v: Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sro, Vložka číslo:  29773/V 
e-mailový kontakt: obchod@dlazbynaterasy.sk
telefonický kontakt: +421 907 603 292

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) 
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27   
Odbor výkonu dozoru 
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
fax č.: 02/ 58272 170 
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.Kupujúcim je na účely týchto VOP každá fyzická alebo právnická osoba alebo štát, ktorá uzatvorí kúpnu zmluvu s predávajúcim, ktorých predmetom je tovar určený na predaj prostredníctvom webového sídla www.goliat.sk

Predávajúcim je spoločnosť VENTUM s.r.o. ktorá ponúka tovar na predaj prostredníctvom webového sídla www.goliat.sk

Tieto VOP sa vzťahujú na všetky právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim VENTUM s.r.o, a kupujúcim viažucim sa na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi nimi ktorých predmetom kúpi je tovar ponúkaný na predaj prostredníctvom webovej stránky predávajúceho www.goliat.sk alebo prostredníctvom objednávky zaslanej na mailové sídlo info@goliat.sk alebo obchod@goliat.sk  predávajúceho. 

Pre odstránenie pochybností platí, že tieto VOP platia pre kúpnu zmluvu uzavretú na diaľku a na kúpnu zmluvu uzavretú mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, pričom zmluvou uzavretou mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nie je okrem iného zmluva, na ktorej uzavretie dal návrh predávajúci kupujúcemu v prevádzke predávajúceho.

 1. Predávajúci a kupujúci si môžu dohodnúť zmluvné podmienky aj odchýlne od týchto VOP ale musia tak vykonať výlučne v písomnej forme. Vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z takto založeného zmluvného vzťahu sa riadia takto upravenými podmienkami. Zmluvne dohodnuté podmienky majú prednosť pred podmienkami ustanovenými v týchto VOP.

Komentáre, poznámky a špeciálne požiadavky alebo obdobné informácie k objednávke, ktoré sú obsiahnuté v objednávke sa nepovažujú za návrh na úpravu zmluvných podmienok alebo návrh na odchýlne upravenie VOP. Predávajúci nie je takýmito komentármi, poznámkami, špeciálnymi požiadavkami alebo obdobnými informáciami viazaný a to ani v prípade akceptovania objednávky nakoľko sa na takéto aktivity zo strany kupujúceho neprihliada a to bez ohľadu na prijatie platby za tovar.

3.Kupujúci pristupuje k VOP a dáva k svoj bezvýhradný súhlas s ich zneným vyplneným objednávkového formulára na webovom sídle predávajúceho www.goliat.sk a berie na vedomie, že VOP tvoria nedeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy. VOP sú nepretržite prístupné pre kupujúceho na webovom sídle predávajúceho.

4. Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

 1. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.

  6.Podnikateľom je osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri alebo podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného režimu. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Pre odstránenie pochybností platí, že kupujúcim je osoba identifikovaná vo fakturačných údajoch. Fakturačné údaje nie je možné po vystavení faktúry meniť. Ak kupujúci vo fakturačných údajoch uvedie svoje IČO, platí, že koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti a platia pre neho ustanovenia týchto VOP vzťahujúce sa na kupujúcich – podnikateľov. Ak názov kupujúceho – podnikateľa, údaj DIČ alebo IČ DPH nekorešponduje s údajom IČO, rozhodujúcim pre identifikáciu kupujúceho – podnikateľa je údaj IČO.

 2. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho alebo zaslaním objednávky na email info@,goliat.sk alebo obchod@goliat.sk dostala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu.
 3. Objednávkou sa na účely týchto VOP rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár spracovaný systémom obchodu. Objednávkou sa rovnako rozumie aj objednanie tovaru prostredníctvom emailovej komunikácia s predávajúcim ktorý komunikuje s kupujúcim cez emilovú adresu  info@
  goliat.sk alebo cez mailovú adresu obchod@goliat.sk
 4. Obsahom objednávky sú údaje o kupujúcom a označenie predmetu kúpi. Objednávka je podkladom pre predávajúceho na vystavenie a zaslanie faktúry kupujúcemu. Kupujúci uhradí kúpnu cenu v súlade s údajmi uvedenými vo faktúre.

Ak sa kúpna zmluva neuzatvára na prostredníctvom objednávkového formulára na webovom sídle predávajúceho ale prostredníctvom mailovej komunikácie kupujúci po odoslaní objednávky obdrží od predávajúceho cenovú ponuku na vybraný tovar. 

Tovarom sa na účely týchto VOP rozumejú produkty, ktoré sú uvedené na webovom sídle predávajúceho www.goliat.sk s uvedením ich kúpnej ceny.

Článok 2

Objednanie tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Odoslanie vyplneného objednávkového formulára na webovom sídle a následná úhrada kúpnej ceny a poštovného sa považuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

Za uhradenie kúpnej ceny sa považuje za okamih pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

 1. Za návrh na uzatvorene kúpnej zmluvy sa na účely týchto VOP sa považuje aj cenová ponuka zaslaná na e mailovú adresu kupujúceho, ktorú predávajúci odošle na základe požiadavok kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dôjde v okamihu doručenia akceptácie mailom zaslanej cenovej ponuky kupujúcim.
 2. Potvrdenie objednávky je podmienené poskytnutím všetkých údajov uvedených vo formuláre kupujúcim. Uzatvorenie kúpnej zmluvy sa viaže na akceptáciu kúpnej zmluvy predávajúcim, ktorý tak vykoná až po preverení dostupnosti tovaru a po stanovení dodacej lehoty v ktorej má byť tovar dodaný.
 3. Obsah kúpnej zmluvy je možné meniť len dohodou zmluvných strán, zo zákonných dôvodu alebo na základe iných skutočností predvídaných týmito VOP. Práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy viažu zmluvné strany až do okamihu ich splnenia. Za okamih splnenia práv a povinností sa považuje ten okamih ako to vyplýva zo zákona alebo z týchto VOP.
 4. Zrušiť uzatvorenú kúpnu zmluvu je možné len dohodou strán, na základe zákonných ustanovení alebo na základe ustanovení týchto VOP
 5. Predávajúci je v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy povinný:

dodať objednaný tovar

 1. v dohodnutom množstve
 2. v dohodnutej alebo obvyklej kvalite
 3. v dohodnutom čase ktoré uvádzajú tieto VOP

 zabaliť tovar alebo zabezpečiť jeho riadnu prepravu

 1.  

Kupujúci je v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy povinný:

Objednaný tovar

 1. prevziať
 2. zaplatiť kupujúcemu dohodnutú kúpnu cenu riadne a včas vrátane nákladov na dodanie tovaru a jeho prepravu a všetkých nákladov s tým súvisiacich

Potvrdiť prevzatie tovaru svojim podpisom na dodacom liste alebo splnomocniť na prevzatie osobu, ktorá prevzatie tovaru na dodacom liste potvrdí svojím podpisom prepravnej spoločnosti.

 1. Ak je tovar objednaný elektronicky prostredníctvom e-mailovej objednávky je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe jemu elektronicky doručenej faktúry. Ak kupujúci je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny má predávajúci právo na úhradu úrokov z omeškania nesledujúcim spôsobom:

  A) Ak ide o inú osobu ako spotrebiteľa je výška úroku z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy a to za každý začatí deň omeškania plus paušálna náhrada vo výške 50 Eur ako náhradu za administratívne úkony súvisiace s omeškaním.

 2. B) Ak ide o osobu spotrebiteľa je výška úroku z omeškania rovnaká ako maximálna výšku úroku z omeškania stanovená Občianskym zákonníkom a podzákonnými právnymi predpismi.

  Vlastnícke právo k predmetu kúpy nadobudne kupujúci až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, inak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

Článok 3.

KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY A MOŽNOSTI PLATBY

1.Každý tovar, ktorý predávajúci ponúka na predaj prostredníctvom služby elektronického obchodu má stanovenú svoju predajnú cenu, ktorá zahŕňa DPH. V prípade objednania tovaru prostredníctvom e-mailovej komunikácie je kúpna cena stanovená predávajúcim v cenovej ponuke, ktorú obdrží kupujúci.

Doklad o zaplatení kúpnej ceny bude predávajúcemu zaslaný elektronicky v prípade ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

2.Predávajúci má právo meniť kúpne ceny, na tovar ktorý ponúka v službe elektronického obchodu na webovej stráne www.goliat.sk Predávajúci má právo na opravu akýchkoľvek zrejmých nesprávností alebo chýb v písaní a počítaní pri realizácií kúpnopredajného vzťahu s kupujúcim. Toto právo na opravu sa týka aj nesprávne určenej kúpnej ceny tovaru alebo nesprávne vyúčtovaní nákladnou spojených s jeho dodaním. Rovnako má predávajúci právo pri vybranom tovare ponúknuť v ním stanovenom časovom období zvýhodnené kúpne ceny. Takéto zvýhodnené kúpne ceny –akcie sú označené zreteľne na stránke internetového obchodu a platnosť takto zvýhodnenej ceny- akcie trvá do vypredania zásob alebo do uplynutia časového obdobia urečeného predávajúcim.

3.Platnosť kúpnej ceny uvedenej v službe elektronického obchodu sa viaže na časové obdobie keď bola objednávka kupujúceho doručená predávajúcemu. Predávajúci si vyhradzuje právo ceny jednotlivých tovarov v časovom období meniť a nedáva žiadnu garanciu kupujúcemu, že prípadná ďalšia objednávka rovnakého alebo obdobného tovaru bude mať rovnakú kúpnu cenu.

4.Informácie, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby, pričom ich ďalšie spracúvanie v zmysle ochrany osobných údajov je uvedené v dokumente „Ochrana osobných údajov“. 

Predávajúci oboznámi kupujúceho s celkovou kúpnou cenou, ktorá zahŕňa DPH a ostatné náklady a poplatky viažuce sa na objednaný tovar. Cena za konkrétny tovar je okrem iného uvedená aj v objednávke v sekcií záväzná akceptácia objednávky. Kúpna cena za tovar vrátane ostatných nákladov a poplatkov, ktoré sa zaväzuje uhrať kupujúci nezahŕňa poistenie zásielky. Kúpna cena jednotlivých produktov, ktorá je uvedená v službe elektronického obchodu nezahŕňa cenu dopravy a nákladov na jeho dodanie. Predávajúci má právo stanoviť v službe elektronického obchodu podmienky za ktorých poskytne dopravu tovaru a náklady kupujúcemu ako dar.

Doprava a jej cena je závislá od:

paušálne jednotná cena

Cena dopravy zahŕňa:

 1. paleta,
 2. balné,
 3. fólia,
 4. sms avízo,
 5. telefónne avízo,
 6. online sledovanie tovaru,
 7. infolinka prepravnej spoločnosti,
 8.  prvé doručenie tovaru pred prvé uzamykateľné dvere, ak tomu prístupová cesta dovoľuje a prípadne aj druhé doručenie tovaru, pred prvé uzamykateľné dvere, ak tomu prístupová cesta dovoľuje a ak nie je možné tovar prebrať v rámci prvého doručenia, kedy bude tovar doručený na druhý pracovný deň.
 9. Pri dodávke tovaru v hodnote nad 500,- EUR s DPH (vrátane) v rámci Slovenskej republiky je doprava zdarma ako dar ak sa predávajúci nerozhodne inak. Kupujúci a predávajúci prehlasujú, že takto uzatvárajú darovaciu zmluvu kde predmetom daru je doprava zdarma a kde predávajúci vystupuje ako darca a kupujúci ako obdarovaný. Táto darovacia zmluva je samostatný právny úkon oddelený od kúpnej zmluvy. Za okamih uzatvorenia darovacej zmluvy sa považuje až doručenie potvrdenia objednávky, ktoré obsahuje výslovné potvrdenie o uzatvorení darovacej zmluvy.

  6. Úhrada kúpnej ceny predávajúcemu môže byť vykonaná

 10. a) platbou v prevádzke predávajúceho v hotovosti;
 11. b) platbou prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho
 12. c) platbou na dobierku
 13. d) platbou kartou

Všetky uvedené možnosti úhrady sú bez poplatku s výnimkou platby na dobierku, ktorá bude kupujúcemu individuálne oznámená kupujúcemu.

 1. V prípade objednania tovaru kupujúcim, ktorý úplne alebo jeho časť nie je skladom sa zaväzuje kupujúci uhradiť predávajúcemu zálohu z kúpnej ceny a to vo výške 50% kúpnej ceny vybraného tovaru. Úhrada zálohy môže byť vykonaná jedným zo spôsobov stanovených v bode 6 tohto článku všeobecných obchodných podmienok. Predávajúci stanoví lehotu na zaplatenie zálohy. V prípade ak kupujúci neuhradí zálohu alebo jej časť v lehote stanovenej predávajúcim platí, že kúpna zmluva sa ruší nasledujúcim dňom po uplynutí lehoty. Až zaplatením celej zálohy dochádza k povinnosti predávajúceho začať vybavovať objednávku kupujúceho.

Článok 4.

Lehoty dodania tovaru a podmienky dodania

 1. Predávajúci dodá tovar objedávajúcemu v požadoval kvalite množstve a v stanovenom alebo dohodnutom čase.
 2. Predávajúci ponúka na predaj tovar, ktorý je umiestnený na stránke internetového obchodu s vyznačením jeho okamžitej dostupnosti alebo nedostupnosti. Dostupnosť tovaru a lehota jeho dodania je pri každom tovare špecifická a závisí od dostupnosti tovaru.

  3. Predávajúci doručuje kupujúcemu objednávku spravidla vcelku. Ak sa v objednávke doručuje tovar s rozdielnou dostupnosťou je možné individuálne dohodnúť aj jeho dodanie v častiach. Predávajúci je oprávnený dodať tovar kupujúcemu aj pred lehotou dodania tovaru a kupujúci je povinný takto ponúkaný tovar prevziať.

 3. Ak nebolo dohodnuté inak predávajúci dodá tovar, ktorý sa nachádza v sklade predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak do maximálne 20 pracovných dní. Pri platbe za tovar prostredníctvom bezhotovostné prevodu začína maximálna lehota na doručenie plynúť okamihom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 4. Kupujúci je povinný prevziať riadne mu doručovaný tovar bez zbytočného odkladu inak si môže predávajúci u kupujúceho uplatniť náklady, ktoré mu vzniknú z dôvodu neprevzatia riadne doručovaného tovaru.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade ak predávajúci mu z objektívnych príčin nemôže objednaný tovar dodať je predávajúci oprávnený mu ponúknuť náhradné plnenie alebo vrátiť kúpnu cenu, čím sa kúpna zmluva od počiatku zrušuje.

  7. Predávajúci dodáva na adresu, ktorú kupujúci uvedie ako adresu dodania okrem prípadov ak je tovar prevzatí kupujúcim osobne na adrese sídla predávajúceho. Tovar preberá kupujúci alebo iná ním poverená dospelá osoba. Prebratie tovaru potvrdí preberajúci svojím podpisom. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom kedy mu bol tovar doručený a to bez ohľadu na to či ho prevzal kupujúci alebo iná ním poverená osoba. Vlastníctvo k predmetu kúpi prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny. Od zaplatenia celej kúpnej ceny až po okamih doručenia predmetu kúpi má predávajúci povinnosti uschovávateľa.

  8. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar riadne zabalený a nepoškodený. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu sám alebo prostredníctvom tretích osôb. Kupujúci potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom na listinách mu predložených pri dodaní tovaru. V prípade ak kupujúci neprevezme/ nezabezpečí prevzatie tovaru zodpovednou osobou je predávajúci oprávnený uskladniť tovar na náklady kupujúceho.

  9. Kupujúci nie je povinný prevziať objednávku, ktorá je viditeľne poškodená. V prípade doručenia iných ako viditeľne poškodených objednávok je kupujúci povinný ich prevziať a po prevzatí bezodkladne skontrolovať ich úplnosť a stav.

  10. V prípade ak si kupujúci neprevezme tovar, ktorý mal uhradiť formou dobierky a tovar je vrátený predávajúcemu ako nedoručený zaniká kúpna zmluva. V takomto prípade má predávajúci nárok úhrady poplatku súvisiaceho s vybavením objednávky v paušálnej výške 50 Eur. Tým nie je dotknutá povinnosť kupujúceho pri neprebraní riadne doručovaného tovaru uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené s dodaním tovaru.

Článok 5

Doprava tovaru

 1. Ak nie je stanovené predávajúcim v službe internetového obchodu inak cena dopravy tovaru nie je zahratá v cene produktu a kupujúci berie túto skutočnosť na vedomie. Cena dodania tovaru bude kupujúcemu vyčíslená na faktúre alebo v cenovej ponuke.
 2. Bezplatné dodanie tovaru je možne len za splnenia podmienok stanovených v službe internetového obchodu a vzťahujú sa výlučne na územie Slovenskej republiky.
 3. Kúpna cena a ani cena dopravy nezahŕňa poistenie tovaru.

Článok 6

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim

 1. Kupujúci v postavení spotrebiteľom berie na vedomie že tovar, ktorý je ním kupovaný na objednávku prostredníctvom služby internetového obchodu je tovar, ktorý je osobitne určený pre konkrétneho kupujúceho a to predovšetkým sa ohľadom na počet a rozmery objednaného tovaru. Kupujúci teda berie na vedomie, že tovar objednávaný prostredníctvom služby internetového obchodu je tovar pri ktorom odstúpenie od kúpnej zmluvy v súlade s § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. nie je možné.
 2. Ustanovenia právneho poriadku Slovenskej republiky týkajúce sa možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy pri tovare inom ako definovanom v bode 1 tohto článku zmluvy nie sú dotknuté.
 3. V prípade, že sa kupujúci rozhodne od zmluvy odstúpiť, za účinné odstúpenie od zmluvy sa považuje také odstúpenie, ktoré je predávajúcemu doručené na adresu jeho sídla. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nadobúda účinky až jeho doručením predávajúcemu. Kupujúci je povinný po účinnom odstúpení zaslať predávajúcemu všetko to čo od neho obdŕžal bez zbytočného odkladu najneskôr však v lehote 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 4. Kupujúci berie na vedomie, že pri obstúpení od zmluvy bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu a to bez ohľadu či vrátenie tovaru obstará sám alebo prostredníctvom tretích osôb.
 5. V prípade ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy k uzavretiu ktorej sa viaže darovacia zmluva na iné tovary alebo služby je kupujúci bez zbytočného odkladu vrátiť všetko to čo nadobudol na základe takejto darovacej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že odstúpením od kúpnej zmluvy zaniká zároveň aj darovacia zmluva, ktorá sa viazala na kúpnu zmluvu.
 6. Predávajúci sa zaväzuje, že po úplnom vrátení predmetu kúpi, ktorá nastane po odstúpení od zmluvy kupujúcim vráti kupujúcemu všetky plnenia, ktoré v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy prijal ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Článok 7

Odstúpenie od zmluvy predávajúcim

 1. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť z dôvodov:
      a) ak je tovar vybraný kupujúcim vypredaný alebo nedostupný
      b) v prípade ak kupujúci je v omeškaní s platbou kúpnej ceny alebo zálohy za kúpnu cenu,
      c) v prípade ak v okolnostiach nespočívajúcich v možnostiach predávajúceho predovšetkým pri situáciách kedy predávajúci objektívne nemôže dodať kupujúcemu dodať vybraný tovar a to najmä pri okolnostiach spočívajúcich v komplikáciách na strane dodávateľov predávajúceho alebo pri okolnostiach spojených s dopravou tovaru.
 1. Predávajúci bez zbytočného odkladu oboznámi kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy na adresu uvedenú v objednávke tovaru a najneskôr v lehote 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy mu vráti všetko to čo od kupujúceho v súvislosti s objednávkou obdŕžal.

Článok 8

Reklamačný poriadok

 1. Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho.
 2. Na tovar, ktorý je ponúkaný službou elektronického obchodu sa vzťahuje záruka v trvaní 24 mesiacov.
 3. Záručná doba začína plynúť prvým dňom po prevzatí tovaru.
 4. Kupujúci je povinný uplatniť si reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení vady tovaru.
 5. Reklamáciu nie je možné uplatniť pri bežnom opotrebení tovaru alebo pri mechanickom poškodením ku ktorému došlo konaní kupujúceho.
 6. Reklamáciu nie je možné uplatniť ani v prípade ak došlo k nesprávnej manipulácií s tovarom, zanedbaním starostlivosti o tovar alebo v prípade ak bol tovar vystavený neprimeraným fyzikálnym alebo chemickým pôsobeniam.
 7. Zo zodpovednosti za vady sú vylúčené aj okolnosti, ktoré nastanú po prechodne vlastníctva na kupujúceho a predávajúci nemá na ich existenciu žiaden vplyv- predovšetkým živelné pohromy, vyššia moc.
 8. Tovar, ktorý je predmetom reklamácie je povinný kupujúci na svoje náklady doručiť predávajúcemu a opatriť ho takým dokladmi, ktoré potvrdzujú nadobudnutie tovaru od predávajúceho. Predovšetkým ide o doklad o kúpe a reklamačný formulár.  Až po doručení reklamovaného tovaru a s tým súvisiacej vyššie uvedenej dokumentácie vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie a určí bez zbytočného odkladu spôsob vybavenia reklamácie. V zložitých prípadoch určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie do troch dní od je prijatia. Reklamácia sa vzťahuje len na vady výslovne uvedené v reklamačnom formulári.
 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
 2. a) odovzdaním opraveného tovaru,
 3. b) výmenou tovaru,
 4. c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
 5. d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 6. e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
 7. f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 1. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
 1. Ak je možné vadu odstrániť predávajúci vadu odstráni sám alebo zabezpečí jej odstránenie tretou osobu a to bez zbytočného odkladu.
 1. Ak dôjde k výmene vodného tovaru za nový vystaví predávajúci kupujúcemu doklad s písomnou informáciu o dôvode výmeny a jeho dátume.
 2. Ak ide o vadu neodstrániteľnú, alebo o vadu často sa opakujúcu predávajúci poskytne kupujúcemu primeranú zľavu z ceny alebo vymení tovar za bezvadný alebo vráti kupujúcemu kúpnu cenu. Za vadu často sa opakujúcu sa považuje vada opakujúca sa viac ako dva krát.
 3. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim VENTUM s.r.o., je Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, IČO: IČO: 17331927, http://www.soi.sk , alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov.

Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:
adresa: VENTUM s.r.o., so sídlom Jasenov 43, 072 42 Jasenov, Slovensko
telefónne číslo: 00421 907 603 292  email: obchod@dlazbynaterasy.sk alebo info@dlazbynaterasy.sk

Znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je účinné od 04.04.2024.

Návrat hore